Kernwaarde Transparant

In het kader van onze kernwaarde transparant vertellen we je graag alles over de kwaliteit van onze dienstverlening, onderzoeken die uitgevoerd zijn en certificaten die we behalen.

Transparant over 2022

Op 6 april 2022 heeft de jaarlijkse HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector ) audit plaatsgevonden. Er werden geen onvolkomenheden vastgesteld. We zijn TROTS op deze prestatie.

Ons kwaliteitsrapport 2022 is gepubliceerd. Bekijk het rapport

Transparantie 2021

In 2021 werden we nog door een groot aantal maatregelen in het kader van de corona-preventie bepaald. In het kader van dagbesteding hebben in de loop van het jaar om en om de helft van de dagbestedingsgroep weer naar locatie laten komen omdat we merkten dat dit nodig was. De richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid werden aangehouden. We waren blij dat onze doelgroep vroegtijdig geselecteerd werd om gevaccineerd te worden. Tot en met het derde kwartaal van het jaar waren er maar een tweetal infecties, waarbij de cliënten in hun eigen appartement konden herstellen.

In maart 2021 werd de organisatie opnieuw gehercertificeerd voor de HKZ Gehandicaptenzorg. Hieruit kwam slechts één kleine onvolkomenheid naar voren waarop directie actie is uitgezet. We concluderen hieruit dat de kwaliteit blijvend goed is.

Transparantie over 2020

In de eerste week van januari sloten we de omzetting van de dossiers naar ONS af. Een dossiercontrole wees uit dat we onze interne Aventura-norm van 80% werd meer dan behaald (92%).

Op 17 maart heeft Aventura, in het kader van de maatregelen tegen Corona, alle adviezen van het RIVM doorgevoerd. Aventura volgt de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

In maart 2020 ontvingen wij het rapport van het cliënttevredenheidsonderzoek dat wij elke drie jaar uitvoeren. We zijn trots op een goede score.

Op 9 april 2020 werd de goede zorg die wij bieden voor het tweede jaar op rij bevestigd middels een HKZ-audit volgens de norm Gehandicaptenzorg waaruit geen onvolkomenheden naar voren kwamen.

Na diverse onafhankelijke onderzoeken naar de kwaliteit van zorg en rechtmatige besteding van zorggelden waaruit bleek dat Aventura haar zorg volledig op orde heeft, hebben we op 5 november een persbericht uitgestuurd. Wij sluiten dit traject bij deze af.

Over 2020 hebben wij een kwaliteitsrapport gemaakt en een korte versie voor cliënten.

Transparantie over 2019

Aan het begin van het jaar ontvingen we het jaarverslag van ECKG voor het behandelen van klachten. Hier vindt u het jaarverslag over 2019.

In mei 2019 werd de HKZ-audit uitgevoerd. Er werden geen onvolkomenheden vastgesteld. Daar waren we erg trots op, want dat komt niet vaak voor.

Dit jaar werd tweemaal een zgn. management review uitgevoerd. In deze evaluatie concludeerde de directie (met vaststelling van een aantal verbetervoorstellen) dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de verwachting.

In het tweede kwartaal zijn we begonnen met de implementatie van het elektronische dossier bij Aventura. We gebruiken het ONS Nedap systeem. Ons plan is om alle cliëntendossiers in twee kwartalen omgezet naar deze elektronische omgeving. Daarbij steken we allemaal de armen uit de mouwen.

In september 2019 is, naar aanleiding van aandacht van de media, Aventura bezocht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Hier vindt u het inspectierapport.

In oktober 2019 is Aventura gecontroleerd door het CIBG in het kader van de Wet Normering Topinkomens. Hierbij was geen aanleiding tot het doen van nader onderzoek naar de naleving van de WNT-bezoldigingsnormen. Zie verder bij Transparant over 2020.

In het vierde kwartaal voerden we de prospectieve risico-analyse uit, alsmede de stakeholders-, SWOT- en context-analyse uit. Deze vormden o.a. input voor een nieuw meerjarenplan 2020-2022.

Transparantie over 2018

Het eind 2017 uitgevoerde medewerkerstevredenheidsonderzoek wees uit dat bij Aventura zeer tevreden medewerkers werken. We werden uitgeroepen tot Top Werkgever. Het certificaat Top Werkgever van Monitorgroep vindt u hier.

In juni 2018 werd Zorggroep Aventura gehercertificeerd volgens de HKZ-norm Gehandicaptenzorg. Bekijk het certificaat hier.

Eind mei rondden we de werkzaamheden voor de invoering van de AVG af. Hier vindt u de privacyverklaring en de disclaimer.

Eén van de belangrijkste onderwerpen uit het meerjarenplan was om een functiedifferentiatie door te voeren. Dit traject werd in het tweede jaar doorgevoerd. Aan het einde van 2018 waren alle medewerkers ingedeeld in een nieuwe functie.

Dit jaar werd tweemaal een zgn. management review uitgevoerd. In deze evaluatie concludeerde de directie (met vaststelling van een aantal verbetervoorstellen) dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de verwachting.

In mei 2018 werd de HKZ-audit uitgevoerd. Er werden geen onvolkomenheden vastgesteld.

Transparant over 2017

Het HKZ-certificaat werd ook in 2017 onveranderd voortgezet. Bekijk het certificaat hier.

In het vierde kwartaal voerden we de prospectieve risico-analyse uit, alsmede de stakeholders, SWOT en context-analyse uit. Deze vormden o.a. input voor een nieuw meerjarenplan.

Dit jaar werd tweemaal een zgn. management review uitgevoerd. In deze evaluatie concludeerde de directie (met vaststelling van een aantal verbetervoorstellen) dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de verwachting.

In het voorjaar werd de HKZ-audit uitgevoerd. Er waren twee kleine onvolkomenheden.

Transparant over 2016

Het HKZ-certificaat werd in 2016 onveranderd voortgezet. Bekijk het certificaat hier.

Dit jaar werd tweemaal een zgn. management review uitgevoerd. In deze evaluatie concludeerde de directie (met vaststelling van een aantal verbetervoorstellen) dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldeed aan de verwachting.

Transparant over 2015

Op 2 juni 2015 heeft Zorggroep Aventura de initiële certificering HKZ-gecertificeerd.

Dit jaar werd tweemaal een zgn. management review uitgevoerd. In deze evaluatie concludeerde de directie (met vaststelling van een aantal verbetervoorstellen) dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de verwachting.