Raad van Toezicht

De raad van toezicht heeft als taak toezicht te houden op het besturen van de organisatie door de bestuurder. De huidige raad van toezicht bestaat uit twee leden. De leden hebben uiteenlopende deskundigheidsgebieden, waardoor het toezicht breed kan worden uitgeoefend. Hierdoor heeft de raad inzicht in de hoofdlijnen van onder andere de onderwerpen: zorgkwaliteit, personeel, investeringen, veiligheid, financiën en de betrokkenheid van medewerkers en cliënten.

De leden hebben geen banden met Aventura en zijn onafhankelijk. De raad van toezicht keurt o.a. de jaarlijkse begroting, het jaarverslag en de jaarrekening goed.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer Y. Hamstra (voorzitter)
  • De heer R. van der Kooij (lid)


Visie op toezicht Raad van Toezicht

De visie op toezicht van Zorggroep Aventura is opgebouwd aan de hand van de zeven principes van de Governance Code Zorg. Bij elk principe is aangegeven wat er bedoeld wordt en hoe Zorggroep Aventura vorm geeft aan dit principe. Deze visie is leidend voor het functioneren van de raad van toezicht als intern orgaan van Zorggroep Aventura, naast en in samenhang met de bestuurder en de vormen van medezeggenschap.

Klik hier voor de Visie op Toezicht.

Klokkenluidersregeling

Sinds 1 januari 2010 is de Zorgbrede Governance Code van kracht. Deze code regelt onder andere dat de zorgorganisatie aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van onregelmatigheden respectievelijk van misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie.

Met deze regeling wordt invulling aan de opdracht tot het toepassen van een meldings- en klokkenluidersregeling gegeven, met als doel bij te dragen aan de verbetering en zo nodig tot correctie van het eigen functioneren van Zorggroep Aventura.

De Klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor medewerkers met een klacht. Daarvoor hebben we speciaal klachtenbeleid in het kwaliteitshandboek opgenomen.

Klik hier voor de Klokkenluidersregeling.

Governance Code Zorg

Zorggroep Aventura voldoet aan de Governance Code Zorg.

Deze code is een bundeling van de opvattingen in de zorg over wat goed bestuur, goed toezicht en verantwoording is. Door aan de code te voldoen, nemen zowel de bestuurder en de toezichthouders verantwoordelijkheid om goed bestuur en toezicht elke dag weer dienstbaar te laten zijn aan het realiseren van verantwoorde zorg.

Klik hier voor de tekst van de Governance Code Zorg.

Declaratieregeling bestuurder

De Governance Code Zorg vereist van de zorgorganisatie dat zij beschikt over een declaratieregeling voor declaraties van de bestuurder. Bijgaande declaratieregeling is door de raad van toezicht vastgesteld, na afstemming met de raad van bestuur.

Klik hier voor de tekst van de Declaratieregeling.

Inhoudelijke rapportage over de vergoedingen en declaraties van bestuurder kunt u vinden in de jaarrekening. Deze vindt u op de website Jaarverantwoording in de Zorg (zoek op Aventura).