Klachten

Bij Aventura verlenen we zorg met de grootst mogelijke zorg. We behandelen anderen met de tact en respect die ieder mens verdient. We streven naar de beste zorg, maar soms lopen dingen echter anders dan gepland. Er kan zich een situatie voordoen die we niet hadden voorzien of niet in eigen hand hadden. Zodoende kan er een klacht ontstaan. Die klacht horen we graag omdat wij deze zien als een mogelijkheid om beter te worden in wat wij doen en om bepaalde zaken in het vervolg anders aan te pakken.

Een klacht indienen, hoe gaat dat?

Of je nu cliënt bent of collega, familie of omwonende: iedereen kan bij ons een klacht indienen. Wij vinden het belangrijk om klachten allereerst in een onderling gesprek te bespreken, maar mocht je het gevoel hebben dat er onvoldoende oog is voor je klacht, dan kun je een officiële klachtenprocedure starten. Om dit op een zo onafhankelijk mogelijke manier te doen heeft Zorggroep Aventura dit uitbesteed aan een externe klachtencommissie.

Officiële klachtenbehandeling

Je kunt je richten tot de klachtenfunctionaris van Quasir. De klachtenfunctionaris helpt en bemiddelt bij het klachtenproces. Hij is onafhankelijk en kan je helpen om de klacht te formuleren en kan kijken welke oplossingen er zijn. Deze ondersteuning is gratis.

Stuur het klachtenformulier (of je brief of email) naar:

  • e-mail: bemiddeling@quasir.nl, t.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling
  • telefoon: 085-4874012
  • post: Quasir, t.a.v. coördinator Klachtenbemiddeling, Postbus 1021, 7940 KA Meppel.

De klachtenfunctionaris houdt je op de hoogte van de voortgang.

De klachtenfunctionaris zorgt voor bemiddeling en past hoor/wederhoor toe. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Hij geeft, indien gewenst, uitvoering aan bemiddeling van de klacht waarin hij de voortgang van het bemiddelingsproces bewaakt.

In geval van bemiddeling richt de klachtenfunctionaris deze op passende wijze in. Zowel de klager als de beklaagde worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de klacht naar voren te brengen. Bij voorkeur gebeurt dit in elkaars aanwezigheid, zo niet, dan stelt de klachtenfunctionaris de partijen van elkaars zienswijze op de hoogte.

De klager en beklaagde kunnen zich desgewenst laten bijstaan door een advocaat of andere persoon naar keuze en informeren de klachtenfunctionaris hierover zo tijdig mogelijk.

Als de bemiddeling niet leidt tot een voor klager bevredigend resultaat, dan dient hij dit direct aan de klachtenfunctionaris mede te delen.

De klachtenfunctionaris maakt geen inhoudelijk verslag, maar wel een verslag van het proces en de afspraken die er gemaakt zijn. Een oplossing wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen bevestigd.

De klachtenfunctionaris wijst op de mogelijkheid om het geschil na verdere afhandeling door zorgaanbieder, voor te leggen aan Stichting Zorggeschil. Daarna verwijst de klachtenfunctionaris terug naar de zorgaanbieder.

Klager dient schriftelijk een klacht in bij zorgaanbieder. Je schriftelijke klacht (formulier) kun je sturen naar

Je ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van Aventura waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, welke beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.

Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van Aventura noodzaakt, kunnen wij de genoemde termijn met ten hoogst vier weken verlengen. Dit melden wij je schriftelijk voor de termijn van zes weken is verstreken.

Indien je het niet eens bent met het oordeel waartoe het onderzoek van de klacht door de zorgbieder heeft geleid, met inbegrip van de genomen beslissingen en maatregelen, kan de klacht of het oordeel van de zorgaanbieder op de klacht ter beoordeling worden voorgelegd aan Stichting Zorggeschil.